We dagen de meerderheid uit

02 November 2019

We dagen de meerderheid uit

In december moet de CD&V-meerderheid het meerjarenplan voor de stad Waregem afwerken. Het afgelopen jaar vroeg Groen Waregem op geregelde tijdstippen inspraak in de opmaak hiervan, maar we keerden telkens van een kale reis terug. Door de goede uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, de vele gesprekken met inwoners en de resultaten van de bevraging Denk mee met Waregem, zijn we ervan overtuigd dat onze groene thema’s dé grote uitdagingen vormen voor het Waregem van morgen. Daarom leggen we Perspectief 2024 op tafel, met groene speerpunten voor een menselijker, eerlijker en gezonder Waregem. Om inspiratie te bieden voor het meerjarenplan. En met de expliciete oproep aan de meerderheid om hieromtrent in dialoog te gaan, om een inhoudelijk en constructief debat te voeren. De speerpunten zijn verder uitgewerkt in 3 tot 5 deelacties, met duidelijk engagement. We zullen met Groen Waregem niet langs de zijlijn blijven staan, maar 100% inzet tonen om deze vanuit onze oppositierol te realiseren. Samen met de inwoners van Waregem en we hopen dus ook maximaal samen met de meerderheid.   1. We willen een shift in mobiliteit, met duurzame en samenhangende keuzes, meer aandacht voor fietser en voetganger, veiliger verkeer en een vlotte doorstroom. We eisen inzage en inspraak in de mobiliteitsplannen die de stad aan het opmaken is. We blijven actiegewijs aandacht vragen voor autoluwe/autoloze omgevingen (scholen, centrumpleintjes, markt, dorpskernen…). We betrekken de buurtbewoners bij elke mobiliteitskeuze, o.a. door telramen te installeren en de verzamelde gegevens te analyseren. We sensibiliseren de Waregemnaar voor autodelen. Het stadsbestuur vormt een belangrijke partner om ook de bedrijven in de regio warm te maken voor mobiliteitsdelen.   2. We willen samen met diverse partnerorganisaties meer natuur en groene plekken openstellen en laten aanleggen. We ondernemen actie om samen met burgers de kernen/het centrum en buurten groener te maken, bv. gevelboompjes, groene gevels, bloemperkjes, minibossen. We verzetten ons tegen het verder aansnijden van open ruimte. We moeten de zones ingekleurd als industriegebied en woonuitbreidingsgebied schrappen, en teruggeven aan de natuur. We zijn vragende partij om groene (privé)plekken open te stellen voor het publiek. We participeren actief in het landschapsproject Opwaardering van de Gaverbeek. We brengen goede voorbeelden aan om sluikstorten te voorkomen en aan te pakken.   3. We eisen concrete acties om de kinder- en kansarmoede terug te dringen.  We blijven hameren op een leefbaar inkomen dat boven de Europese armoedegrens ligt en dat elke Waregemnaar in staat stelt om een menswaardig leven te leiden. We pleiten voor een sterk uitgebouwd, zichtbaar en toegankelijk Huis van het Kind als hefboom om kinderarmoede aan te pakken. We verkennen nieuwe wegen om sport- en cultuurparticipatie bij kansengroepen te verhogen en te versterken.   4. We willen evolueren naar een klimaatneutrale stad. We vragen een klimaattoets voor elke beleidsbeslissing, bv. bouwprojecten, aankoop materialen. We brengen korte keten- en biolandbouw dichter bij de burgers, door bv. een fietsboodschappendienst te installeren. We eisen dat de stad een voortrekkersrol speelt omtrent energieverbruik, duurzaamheid, hergebruik, recycling en upcycling.   5. We willen meer participatie van zoveel mogelijk Waregemnaars, door hen actief te bevragen en te betrekken, om mee te denken over hun stad. We pleiten ervoor om een vragenuurtje in te voeren op de gemeenteraad. We installeren een livestream van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. Zo kan elke Waregemnaar via internet volgen of later herbekijken. We werven buurtspelers (kinderen en jongeren) als spilfiguren i.f.v. een kind- en jeugdvriendelijke stad. We vragen een evaluatie van het bestaande subsidiebeleid i.f.v. structurele wijkbudgetten. We houden vinger aan de pols om de deelgemeenten de stem te geven die ze verdienen.