Waregem, zowel het centrum als de deelgemeenten, is een aangename, welvarende en ondernemende stad waar het leuk wonen en werken is. Toch zien we nog verbeterpunten.  We willen positief meebouwen aan het beleid. Constructief en concreet.

Met deze speerpunten willen we richting bepalen: waar moet onze stad de komende jaren actief op inzetten?

We schuiven 5 thema's naar voor:

 1. Mobiliteit
 2. Natuur
 3. Armoede
 4. Klimaat
 5. Participatie

Lambermont_na_01

We willen overal een shift in mobiliteit. Dit betekent duurzame en logische keuzes, meer aandacht voor fietser en voetganger, veiliger verkeer en een vlotte doorstroom voor auto’s en bussen.

 • We blijven actiegewijs aandacht vragen voor autoluwe/autoloze omgevingen (scholen, centrumpleintjes, markt, dorpskernen…). Dit wordt dan gecompenseerd door vlotte doorstroom op de invalswegen en ringweg, zodat iedereen op zijn manier zijn plek kan innemen. De auto blijft welkom: in bepaalde delen van het grondgebied heeft deze de voorrang maar daar waar we wonen, beleven en ontmoeten, krijgt de mens voorrang.
 • We betrekken de buurtbewoners bij elke mobiliteitskeuze, o.a. door telramen te installeren en de verzamelde gegevens te analyseren.
 • We sensibiliseren de Waregemnaar voor autodelen. Het stadsbestuur vormt een belangrijke partner om ook de bedrijven in de regio warm te maken voor mobiliteitsdelen.

Bos

We willen samen met diverse partnerorganisaties meer natuur en groene plekken openstellen en laten aanleggen.

 • We ondernemen actie om samen met burgers de kernen/het centrum en buurten groener te maken, bv. gevelboompjes, groene gevels, bloemperkjes, minibossen.
 • We verzetten ons tegen het verder aansnijden van open ruimte. We moeten de zones ingekleurd als industriegebied en woonuitbreidingsgebied schrappen, en teruggeven aan de natuur.
 • We zijn vragende partij om groene (privé)plekken open te stellen voor het publiek.
 • We participeren actief in het landschapsproject Opwaardering van de Gaverbeek.
 • We zetten acties op die ontharding belonen en helpen mee met het stadsbestuur mooie voorbeelden vanuit de stad zoeken om te ontharden.
 • We brengen goede voorbeelden aan om sluikstorten te voorkomen en aan te pakken.

shutterstock_210938179-close up kind met koek

We eisen concrete acties om de kinder- en kansarmoede terug te dringen.

 • We verzekeren dat elk kind elke schooldag een volwaardige maaltijd heeft.
 • We blijven hameren op een leefbaar inkomen dat boven de Europese armoedegrens ligt en dat elke Waregemnaar in staat stelt om een menswaardig leven te leiden.
 • We pleiten voor een sterk uitgebouwd, zichtbaar en toegankelijk Huis van het Kind als hefboom om kinderarmoede aan te pakken.
 • We verkennen nieuwe wegen om sport- en cultuurparticipatie bij kansengroepen te verhogen en te versterken, bv. wijksport op woensdagnamiddag en in de vakanties.

1058757284

We willen evolueren naar een klimaatneutrale stad.

 • We vragen een klimaattoets voor elke beleidsbeslissing, bv. bouwprojecten, aankoop materialen.
 • We brengen korte keten- en biolandbouw dichter bij de burgers, door bv. een fietsboodschappendienst te installeren.
 • We eisen dat de stad een voortrekkers- en voorbeeldrol speelt omtrent energieverbruik, duurzaamheid, hergebruik, recycling en upcycling.

15059778340_ced74dfe24_o

We willen meer participatie van zoveel mogelijk Waregemnaars, door hen actief te bevragen en te betrekken, om mee te denken over hun stad.

 • We pleiten ervoor om een vragenuurtje in te voeren op de gemeenteraad.
 • We installeren een livestream van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. Zo kan elke Waregemnaar via internet volgen of de raad later herbekijken.
 • We werven buurtspelers (kinderen en jongeren) als spilfiguren aan i.f.v. een kind- en jeugdvriendelijke stad.
 • We vragen een evaluatie van het bestaande subsidiebeleid i.f.v. structurele wijkbudgetten.
 • We houden de vinger aan de pols om de deelgemeenten de stem te geven die ze verdienen.
 • Grote beslissingen en projecten die elke burger beroeren, moeten kunnen bevraagd worden via een referendum. Daarnaast moeten we nog meer inzetten vanuit de stad op informeren van en contact met de burger.