Ons fietsplan voor Waregem

04 November 2020

Ons fietsplan voor Waregem

Waregem, stad in galop. We zijn dé paardenstad van Vlaanderen en daar zijn we trots op. Maar laat het ons eens over de modernere versie hebben, de fiets. Want wat willen wij graag, naast de Plezantste Gemeente, ook een Fietsstad worden. Daarvoor moeten we NU een tandwieltje bijsteken. Net na de goedkeuring van het Mobiliteitsplan - fase 1 leggen wij graag ons Fietsplan op tafel. Een plan dat zorgt voor een grotere veiligheid voor fietser én voetganger, dat de leefbaarheid verbetert, het fietsen stimuleert én voor meer duidelijkheid zorgt. Wie kan daar nu tegen zijn? Dit fietsplan ligt in het verlengde van het STOP-principe. Dat principe bepaalt de rangorde van wenselijke vervoerswijzen: ‘S’ staat voor ‘stappen’ (voetgangers), ‘T’ staat voor ‘trappen’ (fietsers), ‘O’ voor openbaar vervoer en ‘P’ (van privé) voor individueel gemotoriseerd vervoer. Zowat alle mobiliteits- en ruimtelijke planners uit binnen- en buitenland steunen dit principe. In 2009 werd het decretaal vastgelegd in het Vlaamse mobiliteitsdecreet. Dit Fietsplan bevat 7 punten. Het is niet te nemen of te laten. Het kan dienen als leidraad om samen met ambtenaren, politici van de verschillende fracties en wat ons betreft ook burgers aan verder te werken. Zo komen we tot een breed gedragen fietsplan. Onze 7 punten zijn de krijtlijnen. We kiezen bewust om hier nog geen al te concrete invulling aan te geven. Omdat we bij deze expliciet willen oproepen, bij meerderheid én andere oppositiepartijen, om de handen in elkaar te slaan en de verdere concretisering SAMEN vorm te geven, in de maanden die volgen.   1          Waregem-centrum evolueert naar één grote fietszone Alle straten binnen de kleine ring worden fietsstraten, behalve waar afgescheiden fietspaden al zijn (her)aangelegd of waar ze op korte termijn kunnen komen. Ook in de deelgemeentes komen er fietsstraten in de omgeving van scholen en in dichtbebouwde woonkernen.   2          Waregem hanteert de kindnorm Vier op de tien ouders vindt het niet veilig om hun kinderen met de fiets naar school te laten gaan. Het is onze plicht om de kans op fietsongevallen en jonge fietsdoden te minimaliseren. Niets doen is schuldig verzuim. De oplossing is niet om kinderen weg te houden uit het verkeer, maar om ze zo veel mogelijk te laten deelnemen en al doende te laten leren. We nemen kinderen als referentiepunt bij elke  verkeersingreep. De kindnorm als basis, wat fundamenteel bijdraagt tot veiliger schoolomgevingen, oversteekplaatsen, helder aangeduide schoolroutes, conflictvrije kruispunten, enz. Dit komt niet enkel kinderen ten goede. Want wanneer je zichtbaarheid voor jonge fietsers vooropstelt, doe je dat ook voor senioren, mensen met een rolstoel, ligfiets, cargobike, enz.   3          Waregem voorziet méér en veilige fietsparkeerplaatsen We pleiten voor méér, kwaliteitsvolle en veilige fietsparkeerplaatsen in het centrum en de kernen van de deelgemeenten. Op gerichte plaatsen worden autoparkeerplaatsen vervangen door fietsenstallingen. Dit moet inwoners stimuleren om met de fiets bv. naar de winkel te gaan.    4          Waregem investeert in betere fietsinfrastructuur We willen dat er veilig gefietst kan worden in het centrum, de deelgemeenten én tussen de deelgemeenten. De staat van onze Waregemse fietspaden is op veel plaatsen ondermaats. Ze zijn te smal of het wegdek vertoont scheuren, barsten en/of putten. Daarom maken we een fietspadeninventaris, zodat we een systematische planning kunnen maken welke fietspaden wanneer en hoe moeten worden aangepakt Er komen duidelijke fietslinten die het centrum met de deelgemeenten verbinden, met goede verlichting, veilige oversteken en waar nodig (nieuwe) bruggen, tunnels of passerelles. Op basis hiervan kunnen we dan de meest aangewezen scholenfietsroutes uitstippelen. In élke Waregemse straat moeten fietsers in beide richtingen kunnen fietsen en de fietssnelweg F7 krijgt een comfortabele passage door Waregem.   De Vlaamse Regering helpt dit financieren, want ze voorzien 150 miljoen euro waarbij ze elke 2 euro die lokale besturen zelf investeren in fietsinfrastructuur, versterken met 1 euro.     5          Waregem biedt de service waar elke fietser van droomt Op enkele strategische plaatsen, verspreid over het Waregemse grondgebied en in eventuele samenwerking met lokale handelaars, voorzien we fietspompen, oplaad- en herstelpunten. Het aanbod van deelfietsen wordt geëvalueerd en indien nodig uitgebreid. Speciaal voor gezinnen en in navolging van veel andere Vlaamse steden richt Waregem een Fietsbieb in, waar tweedehands kinderfietsen een jaar lang voor slechts 20 euro gehuurd kunnen worden.   6          Waregem moedigt het fietsen aan Elk jaar wordt één gerichte actie uitgewerkt om elke Waregemnaar aan te moedigen de fiets te nemen. We denken aan het uitdelen van gratis fluohesjes, fietsbellen of fietslichtjes. In samenwerking met handelaars en via een Waregembon kan het fietsend winkelen aangemoedigd worden. In samenwerking met scholen kunnen we kinderen, jongeren en hun gezinnen aanmoedigen om de fiets te nemen. Voor stadsmedewerkers kan het abonnement van deelfietsen (deels) terugbetaald worden, de fietsvergoeding verhoogd en/of fietsleasing voorzien worden.   7          Waregem laat een dynamische mobiliteitsraad mee richting bepalen In het verleden waren er verkeerscommissies, nu is er een verkeerscel. Wij willen een dynamische mobiliteitsraad vooropstellen die zeer regelmatig samenkomt en met vertegenwoordiging vanuit zo veel mogelijk wijken en deelgemeenten. Op die manier ontstaat er een zekere dynamiek tussen de leden van de raad. De mobiliteitsraad geeft geëngageerde burgers een forum om mee visie te bepalen en duurzame oplossingen aan te reiken. Ze vormen dé klankbordgroep voor onze verkeersexpert en kunnen de huidige problemen en toekomstplannen vanuit verschillende perspectieven bekijken.   Op de gemeenteraad van 3 november werd het fietsplan gesteund door de brede oppositie: N-VA/Open vld én sp.a stemden voor. Vlaams Belang onthield zich. De CD&V meerderheid kon zich naar eigen zeggen achter 85% van de inhoud scharen, maar stemde toch tegen. Ze vielen over enkele punten en komma's, terwijl wij net de principes centraal willen stellen. Om de verdere concretisering SAMEN uit te werken. We geven niet op. Wordt vervolgd.