VRAAG 1 GROEN GR 09.2017 + ANTWOORD GEMEENTERAAD

Vraag Groen – 100% Vlaamse subsidie voor lokale fietsinvesteringen


In Waregem is er nog veel werk om de lokale fietsinfrastructuur te verbeteren, te vernieuwen of nieuwe aan te leggen. Wagens rijden zich vast, de parkeerdruk blijft toenemen en verlegt zich naar verder gelegen woonstraten. Kortom, de fiets verdient veel beter.
We verwijzen naar onze recente vragen i.v.m. een opwaardering van het fietsbrugje over de Expresweg en de aanleg van een fietssnelweg langs het spoor.
Daarom vestigen wij de aandacht op het schrijven van VVSG:
“De Vlaamse overheid reserveert elk jaar 10 miljoen euro om lokale fietsinvesteringen aan te moedigen. Tot nu toe raakten die beschikbare middelen vaak niet op, omdat gemeenten slechts 80% van de totale kosten konden recupereren via subsidies. Die drempel bleek in budgettair moeilijke tijden voor veel gemeenten te hoog. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt het nu voor lokale besturen gemakkelijker om te investeren in fietsinfrastructuur. Sommige fietsinvesteringen op lokale wegen worden tot 100% terugbetaald door de Vlaamse Overheid. De lokale besturen krijgen 100% subsidiëring voor infrastructuurwerken op lokale wegen die een gewestweg kruisen. Het gaat bijvoorbeeld om een fietsbrug of een fietstunnel.
Bovendien komen ook andere fietsinvesteringen in aanmerking voor Vlaamse steun. Zo kunnen lokale besturen tweerichtingsfietspaden verbreden tot drie meter (de limiet lag voorheen op twee meter). Ook studiekosten en grondverwervingskosten zijn nu subsidieerbaar.”
Onze vragen:
– Zal de stad een dossier indienen voor één of meerdere lokale fietsinvesteringen?
– Zo ja, welke projecten t.v.v. de fiets liggen er concreet op tafel?
– Kunnen wij de toekomstvisie/de beleidsplannen van het bestuur krijgen over de mobiliteit van de trage/zwakke weggebruiker?


Noot: Nog nooit zag ik zoveel fietsers na Waregem Koerse en het vuurwerk.  Waregem kan fietsen!

Inge Vandevelde
Groen Waregem

Antwoord vanuit de gemeenteraad

- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, bevestigt dat de stad heel wat subsidies kan krijgen in het kader van het fietsfonds, tot zelfs 100% als het gaat over de kruising van een lokale weg met een gewestweg. Heel concreet zijn volgende dossiers lopende:
1) Aanleg fietspad tussen Anzegem en Waregem langs de Maalbeek (vanaf de Industrielaan naar de Walskerkestraat in Anzegem). Daarvoor hebben we al heel wat procedures en bijeenkomsten achter de rug, met de provincie, met Anzegem en met het studiebureau. Er is nu een unieke verantwoordingsnota in opmaak. Dit is de verkorte procedure. Het ontwerp is klaar en wordt nu uitgewerkt door het studiebureau. Dit moet dan naar de provinciale begeleidingscommissie verkeersveiligheid. Daarna kunnen we verder met de uitvoering.
2) Het aanleggen van fietsinfrastructuur in de Desselgemseweg en de Waregemstraat (tussen de Expresweg en de Gentseweg). Hiervoor is een startnota opgemaakt en die komt nu op de gemeentelijke begeleidingscommissie van 19 september.
3) Fietssnelweg tussen Waregem en Kortrijk: hiervoor is de provincie gestart met een PRUP om de nodige gronden te reserveren en eventueel te verwerven voor de aanleg van die fietssnelweg.
Daarnaast zijn nog een aantal projecten aan de gang, die niet in aanmerking komen voor subsidie:
- Het dossier trage wegen is al in de gemeenteraad gekomen met 7 trage wegen. Dit is ondertussen aanbesteed.
- De aanleg van een fietspad en fietssuggestiestrook in de Leeuwkesstraat en de Nachtegaallaan is ook goedgekeurd in de gemeenteraad. Dit wordt binnenkort uitgevoerd.
- De Posterijstraat wordt heraangelegd en krijgt ook een fietspad. Die werken vangen aan op 2 oktober.
- Men is ook bezig met een dossier van fietspad in de Grote Heerweg tussen de Barmbeekstraat en de huidige fietspaden. De onderhandelingen met de grondeigenaars zitten in een finale fase, zodoende dat we de nodige grondverwervingen kunnen doen.
Er zijn ook enkele projecten lopende op gewestwegen, die zullen betaald worden door het Vlaams gewest:
- Het dossier van de N43 (Gentseweg, Kortrijkseweg) waar uiteraard ook fietspaden zullen aangelegd worden. De startnota is in opmaak.
- Het dossier N382 met het op- en afrittencomplex omvat een andere benadering voor de fietsers. Ook hiervoor is een startnota in opmaak, die op de gemeentelijke begeleidingscommissie van 19 september zal komen.
Verder verwijst de schepen naar het mobiliteitsplan dat zal herzien worden in de volgende legislatuur, met opnieuw aanzienlijke kredieten voor de aanleg van trage wegen en fietsinfrastructuur.
- Raadslid, mevr. Inge Vandevelde, zegt dat het op- en afrittencomplex tot nu toe altijd gezien werd in het kader van de ontsluiting van het industrieterrein. In Harelbeke kennen we de fietssluizen die onder de straat gaan. Er zal zeker voldoende aandacht moeten zijn om de fietsers vlot en veilig te laten doorstromen naar Waregem.
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit nu zal aan bod komen op de GBC van 19 september. Dit werd bekeken door het studiebureau.